Η δημοσιογραφία συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαδίδει ειδήσεις και πληροφορίες που σχετίζονται με τις ειδήσεις σε ένα κοινό. Η λέξη ισχύει τόσο για τη μέθοδο αναζήτησης ειδήσεων όσο και για το λογοτεχνικό στυλ που χρησιμοποιείται για τη διάδοσή τους.